Kafshët janë paraqitur në këtë kategori, të zbuluar duke luajtur, piano ksilofon, bateri ...