એક ગોરિલો (Gorillaz ખાંચો સત્ર) સાથે સંગીત ભજવે છે

એક-ગોરિલો-gorillaz-ખાંચો-સત્ર-સાથે-સંગીત-ભજવે-છે

તમે તીર કીઓ મદદ ગોરિલો નથી પુનરુત્પાદન.

મતદાન 58
માટે 49
વિપક્ષ 9
નોંધ કરો 0.8448275862068966
9