યુદ્ધ હિપ એક મંકી અને ખૂબ જ તીવ્ર જ્યુરી (2) સાથે હોપ

યુદ્ધ-હિપ-એક-મંકી-અને-ખૂબ-જ-તીવ્ર-જ્યુરી-2-સાથે-હોપ

આ રમત ખરેખર સારા છે, તો તમે વાંદરો મદદ કરવા માટે વિનંતી દબાવીને નૃત્ય કરવા જ જોઈએ. મજા છે!

મતદાન 68
માટે 64
વિપક્ષ 4
નોંધ કરો 0.9411764705882353
9