وقتی که گاو شروع به رقص

وقتی-که-گاو-شروع-به-رقص
رای گیری 135
برای 115
منفی 20
توجه داشته باشید 0.8518518518518519
9