حیوانات هستند در این گروه برجسته ، کشف نواختن پیانو ، سنتور چوبی ، طبل...