همیشه می خواستم به بخشی از یک گروه ، از آن زمان برای شروع است! GroovyGaming ارائه می دهد انتخاب از بازی های با گروه های موسیقی است.