ஒரு பச்சை மனிதன் டான்ஸ் விளையாடுங்க

ஒரு-பச்சை-மனிதன்-டான்ஸ்-விளையாடுங்க

அம்புக்குறி விசையை அழுத்தி, இந்த பையன் நகர்த்த கொள்ளவும்.

வாக்கு 8
இந்த 6
பாதகம் 2
குறிப்பு 0.75
9