குதிரைகள் கோரஸ் ல் பாடுகின்றன

குதிரைகள்-கோரஸ்-ல்-பாடுகின்றன

குதிரைகள் செய்தபின் இணங்கவேண்டும் உதவி, இசை என முடிவு செய்துவிட்டேன். பயமுறுத்துவது மீண்டும் அதை நிறுத்த குதிரை மீது சொடுக்கவும்.

வாக்கு 277
இந்த 241
பாதகம் 36
குறிப்பு 0.8700361010830325
9