ఒక గొరిల్లా (Gorillaz గ్రోవ్ సెషన్) తో సంగీతం పోషిస్తాయి

ఒక-గొరిల్లా-gorillaz-గ్రోవ్-సెషన్-తో-సంగీతం-పోషిస్తాయి

మీరు బాణం కీలను సహాయం గొరిల్లా పునరుత్పత్తి కాదు.

ఓటింగ్ 58
కోసం 49
కాన్స్ 9
గమనించండి 0.8448275862068966
9