Soạn ragga của một người

Soan-ragga-cua-mot-nguoi

Một số nút được đặt trước khi bạn nhấp vào để bắt đầu âm thanh, và kết hợp trong một cách sáng tạo để có được âm nhạc của bạn.

Biểu quyết 18
Đối với 14
Nhược điểm 4
Lưu ý 0.7777777777777778
9